Aanhouding

Wanneer iemand wordt gearresteerd, of zoals de politie het noemt: aangehouden, mag de politie u eerst zes uur vasthouden voor verhoor. Iemand mag alleen worden aangehouden wanneer er een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit is. Dit vermoeden hoeft niet sterk te zijn en wordt vaak al aangenomen op grond van bijvoorbeeld maar één verklaring van een getuige.

Gedurende de eerste zes uur mag de politie u verhoren. Iedere verdachte heeft vanaf de eerste seconde recht op overleg met een advocaat. U doet er verstandig aan om, voordat u ook maar iets verklaard tegenover de politie, altijd eerst met een advocaat te overleggen (zie ook onze adviezen hierboven). Wanneer u aangeeft dat u met mr. R.A. Schütz wilt overleggen, is de politie verplicht om u in de gelegenheid te stellen met hem te spreken en te wachten met het verhoor.

Inverzekeringstelling

In veel gevallen hoeft u niet langer dan zes uren op het politiebureau te blijven. Voor zwaardere feiten en feiten die doorgaans voor veel maatschappelijke overlast zorgen (zoals diefstal en dergelijke), kan men na zes uur in verzekering worden gesteld. Dit mag maximaal drie dagen duren. Wanneer de officier van justitie dit dringend noodzakelijk vindt, kan hij de inverzekeringstelling nog drie dagen verlengen. Binnen drie dagen en 15 uur, gerekend vanaf het moment van aanhouding, moet de rechter-commissaris beoordelen of de inverzekeringstelling rechtmatig is. Als u al contact had mr. R.A.Schütz, dan kan deze u ook bij de rechter-commissaris bijstaan. Dit is pas het eerste moment dat u met uw advocaat een kopie van het dossier ontvangt.

Bewaring

Tijdens de inverzekeringstelling, wordt besloten of de verdachte langer vast zou moeten blijven zitten. Als men dat beslist moet de officier van justitie de rechter-commissaris vragen om de bewaring te bevelen. Dit bevel duurt maximaal drie dagen. De toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling en de behandeling van de vordering bewaring vinden vaak tegelijkertijd plaats. Een bevel bewaring kan alleen worden gegeven in geval van een verdenking van een zwaarder feit of een feit dat maatschappelijke overlast veroorzaakt (zie hiervoor bij de inverzekeringstelling). Daarnaast moet er een bijzondere reden zijn om u vast te houden. Deze redenen zijn, kortgezegd, vluchtgevaar, gevaar voor herhaling, voorkoming dat het strafrechtelijk wordt gefrustreerd en, bij zware misdrijven waarop twaalf jaar of meer gevangenisstraf staat, de angst dat de maatschappij het niet accepteert dat iemand in vrijheid zijn berechting afwacht (juridisch: ernstig geschokte rechtsorde).

Gevangenhouding

Als men meent dat u ook na de bewaring nog vast moet blijven zitten, kan de rechtbank worden verzocht om de gevangenhouding te bevelen. Ook hiervoor wordt een zitting gehouden. U hebt het recht om op die zitting samen met uw advocaat aanwezig zijn.

Het bevel gevangenhouding mag maximaal voor de duur van negentig dagen worden afgegeven, maar kan ook eerst voor een kortere periode worden gegeven, maar het mag maximaal tweemaal worden verlengd. Tegen de bevelen gevangenhouding of de verlenging daarvan, kan slechts eenmaal hoger beroep in worden gesteld.

Is uw partner, vriend(in) of familielid gearresteerd?

Regelmatig wordt ons kantoor gebeld door iemand van wie de partner, vriend(in) of een familielid is gearresteerd. In die gevallen zal er normaliter bijstand worden verleend door een piketadvocaat. Tenzij de verdachte zelf aangeeft dat hij door één van onze advocaten wil worden bijgestaan, bezoeken wij geen verdachten die al door een andere advocaat zijn bezocht op het politiebureau. De verdachte zal om die reden zelf, met behulp van de politie op het politiebureau, contact moeten zoeken met ons kantoor voordat wij een dergelijke zaak over nemen. Dan nog dient eerst overleg te worden gevoerd met de piketadvocaat over de overname van de zaak, die daarmee in beginsel moet instemmen voordat mr. R.A. Schütz de verdachte mag bezoeken.